1973

Op 18 januari 1973 komen de besturen van het Ned. Herv. dameskoor “Laus Deo” en van het eveneens Ned. Herv. gemengde koor “Soli Deo Gloria” bij elkaar om na te denken over het fuseren van beide koren. Dit naar aanleiding van de vraag die het bestuur van het dameskoor “Laus Deo” een week eerder kreeg van het bestuur van het gemengde koor “Soli Deo Gloria” om eens over een fusie van beide koren na te denken. Deze vergadering, onder voorzitterschap van de heer Cor Mannee, heeft geleid tot de fusie van beide koren.

18 januari is hiermee dan ook de officiële oprichtingsdatum van De Nederlandse Hervormde Gemengde Zangvereniging “Soli Laus Deo” geworden. Dirigent van het gefuseerde koor is Jaap Jan Hunze. De gekozen naam is een samenvoeging van de namen van beide gefuseerde koren “Soli Deo Gloria” en “Laus Deo” en betekent “alleen God lof”. De beide besturen blijven nog tot na Pasen 1973 in functie. Het eerste concert waaraan het gefuseerde koor meewerkt is op 14 april 1973 in Bennekom.

Het (inmiddels opgeheven) meisjeskoor “U Zij De Glorie” is met de fusie onderdeel  van “Soli Laus Deo” geworden.

Op 3 mei 1973, wordt er een nieuw bestuur gekozen.

Het eerste bestuur bestond uit de volgende 7 leden:
Hr A. Boumeester            voorzitter
Hr M. Hazeleger                 2e voorzitter
Mw A. Noorlander              secretaresse
Mw J. v. Beek                    2e secretaresse
Mw M.  v.d Bielerd             penningmeester
Mw C. Versteeg                 2e penningmeester
Mw J. Damen                    bibliothecaresse

Ds. P.M. Breugem wordt benoemd tot erevoorzitter van het koor, een functie die hij in 1995, bij het ingaan van zijn emeritaat neerlegt.

Ds. P.M. Breugem – erevoorzitter

Het koor telt op 3 mei 1973, vier maanden na de fusie, 71 leden, maar in hetzelfde jaar groeit het koor fors: op 5 november 1973 kon het 100e koorlid ingeschreven worden.

DIRIGENTEN:

 

 

VOORZITTERS:

 

GESCHIEDENIS:
1974
Het eerste TV optreden vond plaats op 21 augustus 1974, samen met een koor uit Bennekom, waarmee in het verleden meer was samengewerkt.

1975
Begin 1975 wordt als onderdeel van “Soli Laus Deo” het (inmiddels zelfstandig geworden) kinderkoor “De Kleine Harp” opgericht.

1976
Op de jaarvergadering van 1976 geeft de heer Bouwmeester de voorzittershamer door aan de heer M. Hazeleger (beter bekend als Ome Tinus). Negen jaar zal hij deze functie vervullen.
“Soli Laus Deo” werkt op 24 maart 1976 mee aan een avond in de Goede Herderkerk, i.v.m. de officiële overdracht van het orgel die avond.
1977
De eerste radio-opname waaraan “Soli Laus Deo” (met nog drie andere koren) meewerkt vindt plaats op 21 augustus 1977 te Baarn.

1978
April 1978 krijgt het koor een nieuwe dirigent. De nog jonge dirigent John Propitius wordt dirigent in de plaats van Jaap Jan Hunze die dan 5½ dirigent is geweest van “Soli Laus Deo”.

1979
Het bestuur besluit om zich per 1 oktober als vereniging aan te sluiten bij de KCZB, de Koninklijke Christelijke Zangersbond te Voorschoten.
Op dat moment zijn bij deze overkoepelende korenorganisatie zo’n 1600 koren met in totaal rond de 70.000 leden aangesloten. Het koor verleent ook regelmatig medewerking aan trouwdiensten waarin één van haar leden in het huwelijk treedt.

1980
Op 11 februari 1980 geeft het koor, samen met enkele andere koren een concert in het wereldberoemde Concertgebouw te Amsterdam. De avond staat o.l.v. Pieter Stolk. De koren worden behalve door orgel en vleugel ook begeleid door orkest.
Tijdens het inmiddels gebruikelijk geworden najaarsconcert (25 oktober) werd voor het eerst gebruik gemaakt van een eigen podium, gemaakt door de geboeders Hazeleger.
Telde het koor in 1979 nog precies 100 leden, in 1980 werd de 100-leden grens overschreden (107 leden).
1982
In dit jaar vond de allereerste (toen nog) plaatopname met ons koor plaats.
Gekozen werd voor de Lutherse Kerk te Den Haag. Organist die zaterdag de 19e juni was Peter Eilander.
De titel van deze LP was “‘k Zal zingen voor den Opperheer”.

1983
Het koor werkt voor het eerst mee aan een zomerzangavond in Zeist. Kennelijk bevalt dit beide partijen zo goed dat het koor daarna regelmatig gevraagd wordt om medewerking te verlenen aan de zangavonden in Zeist.

1984
Augustus 1984 verschijnt het koor opnieuw op TV. Ditmaal door met enkele andere koren mee te werken aan een EO familiedag in de jaarbeurshallen te Utrecht.

1985
Na negen jaar voorzitter te zijn geweest stelt dhr M. Hazeleger zich begin 1985 niet meer herkiesbaar. Zijn plaats wordt dan ingenomen door dhr D. Tessemaker.

1986
Tijdens de jaarvergadering van 1986 wordt besloten om als vereniging een eigen piano aan te schaffen.
Ook is 1986 het jaar waarin het koor, na het door een notaris laten opstellen van statuten, juridisch officieel een vereniging wordt. Het koor wordt na het vastleggen van de statuten ingeschreven in het verenigingsregister van de KvK. Als gevolg hiervan is het ook nodig een nieuw huishoudelijk reglement op te stellen. Ook wordt dit jaar besloten om, naar een voorbeeld van de KCZB, een dirigentenovereenkomst af te sluiten.
Beide zaken, statuten en dirigentenovereenkomst, zijn noodzakelijk geworden om als vereniging aan een aantal wettelijke eisen te voldoen. Zo zijn b.v. bestuursleden, vanaf het moment dat het koor officieel een vereniging is, in juridische termen niet meer hoofdelijk aansprakelijk, maar is de vereniging zelf een rechtspersoon.
1987
Na in 1982 een “eigen” LP opgenomen te hebben werkt het koor dit jaar op zaterdag 16 mei mee aan een plaatopname van niet-ritmische gemeentezang in de Oude Ned. Herv. Kerk te Barneveld. De LP krijgt de titel “Heft Gode blijde psalmen aan”, organist is John Propitius.
Op 23 en 24 juni wordt in de Oude Ned. Herv. Kerk te Barneveld onze tweede langspeelplaat “Nu alleen maar amen zeggen” opgenomen. Het koor wordt op deze LP begeleid door organist Rob Biersteker.

1988
Dit jaar opnieuw een TV-optreden: Op 16 november gaat het koor naar de Joriskerk voor een TV-opname voor het EO-programma “De Muzikale Fruitmand”.

1989
Op 15 en 16 mei werken het koor samen met “Jubilate Deo” uit Woudenberg, “Soli Deo Gloria” uit Hilversum en “Vox Jubilans” uit Waddinxveen mee aan een Passie- en Paasconcert in de Doelen te Rotterdam. Van dit concert wordt een TV-opname gemaakt door de EO.
Van 6 t/m 15 juni maakt het koor zijn eerste buitenlandse reis. Samen met het Chr. Gem. Koor “Nieuwpoort-Langerak” maken we een, mede door de EO georganiseerde, reis naar Hongarije. De EO maakt van deze reis een aantal radio-opnamen. Concert te Budapest, Hongarije.

1992
Dit jaar wordt het uit 1980 daterende podium vervangen door een nieuw podium.

Een nacht gesponsord rummikub spelen t.b.v. het nieuw te bouwen podium

Op 2 mei wordt het nieuwe podium tijdens een voorjaarsconcert in gebruik genomen.

1994
Ook onze 3e voorzitter heeft de voorzittershamer (evenals zijn voorganger) na negen jaar neergelegd. Jaren die zeker niet de koorgeschiedenis ingegaan zijn als de gemakkelijkste jaren. Mw G. Cornelissen neemt begin 1994 het voorzitterschap van hem over.
Op 14 mei begint het koor aan zijn tweede buitenlandse koorreis. Ditmaal naar Tsjechië. Deze reis duurt een week. Op de terugreis wordt ook nog een concert gegeven in Sosa, een plaats in de voormalige DDR waarmee de Hervormde Gemeente van Barneveld kerkelijke banden onderhoud.

28 september werkt het koor, samen met enkele andere koren, mee aan TV-opnamen voor het EO programma “Nederland zingt”. De locatie is dit keer de beroemde Laurenskerk te Rotterdam.

1995
In 1995 werd herdacht dat Nederland het 50 jaar geleden bevrijd werd. Op de avond ervoor, de 4e mei mogen we als koor meewerken aan een bijzondere dodenherdenkingsplechtigheid. Een indrukwekkende plechtigheid waarbij ook vele oud-strijders aanwezig zijn.
In september wordt John Propitius opgevolgd door dirigent Arie Loonstra.

1996
Tijdens de jaarvergadering van 1996 wordt opnieuw de voorzittershamer overgedragen. Ditmaal gaat de voorzittershamer naar dhr S. Bax.
Behalve het wisselen van het voorzitterschap wordt er in dit korte geschiedenisoverzicht van “Soli Laus Deo” geen melding gemaakt van af- en aantredende bestuursleden, op één uitzondering na. Na een bijzonder lange periode (23 jaar, de jaren vòòr de fusie van ’73 niet meegerekend!) secretaresse geweest te zijn meent ook mw Jo van Beek met deze taak te moeten stoppen.
Op 22 april gaat het koor naar de Eusebiuskerk te Arnhem voor het opnemen van de CD “Liederen Sions”. Behalve “Soli Laus Deo” werken ook de andere koren van Arie Loonstra mee aan dit CD project.
Hierna volgen twee presentatieconcerten. Eén op 1 juni in de Grote Kerk te Dordrecht en één op 8 juni in de Joriskerk te Amersfoort.

1997
Dit jaar wordt opnieuw de gehele cantate “Liederen Sions” uitgevoerd. Ditmaal te Gorinchem op uitnodiging van de stichting “In de Rechte Straat”.

1998
Het koor bestaat dan 25 jaar. Een jaar met wat extra activiteiten. Op de jaarvergadering worden 29 leden gehuldigd omdat zij vanaf het eerste uur lid van ons koor zijn. Op 8 en 9 september gaat het koor naar de Joriskerk te Amersfoort voor het opnemen van onze jubileum (en tevens eerste eigen) CD “Dankt”.
Medewerkenden aan deze CD zijn: Riet den Hertog – sopraan; Truus Litjens – hoorn; Marcel van de Ketterij – orgel en Johan Breedewout – vleugel. Het geheel staat onder leiding van dirigent Arie Loonstra.
Op 15 oktober wordt in de gemeente Barneveld huis-aan-huis een jubileumkrant verspreid.
Op 24 oktober wordt in nieuwe koorkleding een jubileumconcert gegeven. Tijdens dit concert wordt ook de op 8 en 9 september opgenomen jubileum-CD gepresenteerd.

2001
Het jaar 2001 wordt gekenmerkt door twee hoogtepunten.
Op uitnodiging van de Eurofractie ChristenUnie/SGP geven we op 14 juni een concert op de “Cour” van het parlementsgebouw te Straatsburg. Dit concert wordt voorafgegaan door een indrukwekkende rondleiding door het parlementsgebouw.

Concert op de “Cour” van het parlementsgebouw te Straatsburg, Frankrijk
Op zaterdag 29 vindt de opname plaats voor de CD “Kinderen Sions” in de Grote Kerk te Apeldoorn. Deze cantate “Kinderen Sions”, een cantate gecomponeerd voor koor, orkest, orgel, citers en solisten. Op zaterdag 3 november wordt de CD gepresenteerd in een bomvolle Grote Kerk te Apeldoorn. Die avond wordt de zeer indrukwekkende cantate voor het eerst in z’n geheel uitgevoerd.

2002
Zowel voor wat betreft locatie als begeleiding wordt een jarenlange traditie doorbroken.
In plaats van de Oude Ned. Herv. kerk, wordt de Gereformeerde Bethelkerk gekozen als locatie voor het najaarsconcert. De begeleiding wordt fors uitgebreid. Behalve vleugel en orgel, wordt ook een strijkerensemble toegevoegd. Dit alles is zo goed bevallen, dat besloten wordt met dit concept verder te gaan.

2003
Na een periode van zes jaar, geeft de heer Simon Bax te kennen te willen stoppen als voorzitter. Na de bestuursverkiezingen in februari, worden de bestuursfuncties opnieuw verdeeld, en wordt mevrouw Geke van Dam de nieuwe voorzitter.

2005
Dit jaar maakt het koor van 31 mei t/m 3 juni weer een korte buitenlandse reis. Deze keer naar twee locaties in Duitsland: Goslar en Hameln. In Goslar wordt een “officieel” concert gegeven, terwijl in Hameln een z.g. inloopconcert gegeven wordt. Ook wordt dit jaar de voorzittershamer weer overgedragen. Ditmaal komt hij terecht in de handen van mevrouw Melie Boluijt-Hol.
Behalve de voorzittershamer, wordt dit jaar ook het dirigeerstokje overgenomen. De voor velen koorleden niet onbekende dirigent Martin den Boer wordt na de zomer de nieuwe dirigent.

2007
We maken ons zorgen om de daling van het aantal leden (nog 75 leden) en over de vergrijzing van het koor. We onderzoeken de mogelijkheden om een Christelijk gemengd koor in de 21ste eeuw aantrekkelijk voor jongeren te laten zijn en de kwaliteit te handhaven. Hiervoor stellen we een beleidsplan op.

2008
In dit lustrumjaar, Soli Laus Deo bestaat immers 35 jaar, krijgt het koor een nieuw logo. De naam van het koor verandert in Soli Laus Deo Hervormd Gemengd Koor. We gaan vier dagen op reis naar Engeland en zingen onder andere in de Kathedraal te Yorkshire.

2009
Met een groot lustrumconcert in de Bethelkerk sluiten we het lustrumjaar af. We leveren een prestatie door onder andere de Cantate BWV 104 van Johan Sebastiaan Bach te zingen en eindigen de prachtige avond met ‘k Wil U o God mijn dank betalen van Addie de Jong. De nieuwe koorkleding, voor een groot gedeelte gesponsord door het Fortis Fonds, oogst veel waardering. De zwarte blouse voor de dames is een ontwerp van Stien van Ee Haute Couture uit Kootwijk.

2010
Een hoogtepunt in dit jaar was de zangdag in Katwijk aan Zee met een groot aantal andere koren t.b.v. de Stichting Shaare Zedek. De Nieuwe Kerk was helemaal gevuld met zo’n 1000 enthousiaste zangers. Onder de bezielende leiding van Martin Zonnenberg zongen we met elkaar de thuis ingestudeerde veelal Israelische liederen. Rond het middaguur verzorgden we met elkaar een optreden op de boulevard rond de Oude Kerk, onder een stralende blauwe lucht. Na deze indrukwekkende dag lieten we ons in Lisse een uitstekend verzorgd buffet prima smaken.

2011
Op zaterdag 12 maart mochten we een prachtig voorjaarsconcert in de Bethelkerk uitvoeren. Een speciaal samengesteld orkest begeleidde ons. De koorzang werd door de bariton Ard Kamphuis uit Rijssen een aantal keren aangevuld. Op het programma stond o.a. Psalm 84 van Gerrit Koele, de hymne van Chr.W. Gluck en Dank sei der Herr van G.F. Händel.

Voor de optredens in de Oude Kerk kochten we een geluidsinstallatie, zodat ook het koor het orgel tijdens een uitvoering goed kan horen.

2012
Een jaar dat in het teken van geldzaken staat. De gemeente Barneveld heeft in het kader van haar bezuinigingen besloten geen subsidies meer aan verenigingen te geven. Om deze inkomsten volledig te compenseren is besloten de contributie in twee stappen te verhogen: in 2012 met tien euro per jaar en in 2013 opnieuw met 10 euro per jaar.

Ten behoeve van de koorkas deden we mee aan de clubkasactie van de Rabobank. Door zoveel mogelijke leden op ons te laten stemmen, haalden we meer dan 800 euro op.

Gelukkig konden we met onze koorzang doorgaan. In maart was er een voorjaarsconcert met het mannenkoor ‘Laudate’ en in oktober een Hervormingsavond met het Reformatorische Koor ‘Cantilene’.

2013
Het jaar 2013 stond vooral in het teken van ons grote concert ‘Biddend danken’. Dit concert werd gegeven t.b.v. ons 40-jarige jubileum. Het vond plaats in de Bethelkerk waarbij we medewerking hadden van een orkest. Tevens is er toen een CD-opname gemaakt. Deze is nog steeds te krijgen bij de penningmeester van ons koor.

De Rabobank clubkasactie van dit jaar bracht € 976.00 op voor ons koor.

Verder hebben we een paasconcert in de Goede Herderker gegeven, ons jaarlijkse optreden in de muziektent en in oktober in de Hervormde Kerk van Lunteren gezongen met het Christelijk Mannenkoor Ede.

2014
Dit is een vrij rustig jaar geweest voor Soli Laus Deo. Een jaar waarin een statutenwijziging in gang is gezet omdat het steeds opnieuw lastig blijkt om een nieuw bestuurslid te vinden. Wat verouderde teksten worden aangepast. De belangrijkste wijziging die gedaan wordt is dat een bestuurslid tot en met 2014 in het bestuur kon blijven totdat hij of zij 70 werd. De leeftijd is aangepast tot 75 jaar.

We hadden de de Passie-/ en paasuitvoering in de Goede Herderkerk, en een koningsdaguitvoering met alle koren van Martin den Boer in Zeist.

Verder de gebruikelijke zanguitvoeringen; afsluiting van het seizoen in de Muziektent, zingen in Norschoten (oktober) en twee maal een kerstconcert. Op 20 december 2014 in de Oude Kerk van Barneveld, op 24 december in de Hervormde Kerk van Kootwijkerbroek. Gezamenlijk met het koor “U prijst ons lied” uit Kootwijkerbroek.

Ook hebben we dit jaar een koordag gehad. Gezongen en een rondleiding in de Bovenkerk van Kampen en een vaartocht in de omgeving van Giethoorn.

Dit jaar is er met een aantal koorleden een ‘projectkoor’ opgestart.

2015
De in 2014 in gang gezette wijziging van de statuten wordt definitief. Naar aanleiding hiervan wordt ook het huishoudelijk reglement aangepast. Dit krijgt, ter inzage voor alle leden, een tijdelijke plek op de website.

We zingen met Pasen voor het eerst een cantate van Johan Bredewout ‘Van liefde ongekend”. In juni zingen we mee met Shaare Zedek in Katwijk en hebben hierdoor tevens een gezellige dag in Katwijk.

We geven in het najaar aanvulling met onze zang tijdens een informatie-avond van de HDS. In december zingen we met Kol Shalom. Op tweede kerstdag zingen we in de Hervormde Kerk van Scherpenzeel als waardevolle aanvulling tijdens hun kerkdienst.